Union Européenne, constitution, UE


3rd Dimension

De Europese Grondwet, in het kort...
Par Philior
Versies van dit artikel om te printen:

* Adobe Acrobat PDF file
* Rich Text Format (MS Wordpad) file
* Versie in het Frans
* Uitgebreide versie van dit artikel
De media gooien er ons dood mee, en vrijwel elke politicus die aan het woord komt heeft de mond vol van hoe "democratisch" de Europese grondwet waar binnenkort over gestemd wordt (in Nederland, Frankrijk, Denemarken, en t.z.t. misschien ook in Engeland) wel niet is, en welk een "vooruitgang" er wel niet zal worden geboekt met het aannemen ervan. De propaganda machine draait volop, en het is onthutsend om ernaar te moeten kijken.

Om wat tegengas te geven is hier nu een korte en bondige selectie van zaken die mis zijn met de voorgestelde grondwet, en die de meeste weldenkende mens de rillingen over de rug zullen doen gaan. Nu wordt e.e.a. eens niet voorzien van eindeloze verwijzingen en droge citaten, maar wordt er gesproken in duidelijke "normale mensen" taal. Het zijn misschien niet alle meest belangrijke punten, maar in vrijwel alle gevallen zullen ze directe gevolgen hebben voor elke Europese burger.

Voor wie de hoofdtekst van de grondwet heeft gelezen kunnen sommige aangehaalde zaken een verassing zijn, en onjuist lijken, maar dat zal dan merendeels het gevolg zijn van het feit dat het om bepalingen gaan die vastgesteld zijn in de teksten die als aanhangsels ("addendum", "slotakte", "dienstenrichtlijn", enz...) zijn toegevoegd. Om precies te weten in welke passages van de grondwet de genoemde zaken zijn vastgelegd is het mogelijk die te vinden aan de hand van het nummer dat tussen haakjes staat aan het eind van elke paragraaf, en de bronnen en referenties die genoemd worden aan het eind van dit artikel.


Enkele consequenties van deze grondwet zullen zijn:

* De Europese grondwet zal boven die van de lidstaten staan. Ook al is het niet letterlijk zo, het betekent in de praktijk wel degelijk dat die grondwetten op nogal ondemocratische wijze door die van de EU worden vervangen, met uitzondering van de wetten die niet door de EU grondwet worden behandeld. Op minstens 36 gebieden zullen nationale regeringen niet meer hun eigen wetten kunnen maken, en zullen ze slechts af kunnen wachten wat de EU zal doen. De Europese commissie zal geen rekening hoeven te houden met protest tegen ingevoerde wetten. (1)

* Naast vele, vele reden om deze grondwet af te wijzen, is het feit dat het een organisatie van regeren vastlegt die op essentiële wijze aanzienlijk minder democratisch is dan die van regeringen zoals die thans in Europese landen voorkomen. In vele opzichten is ze zelfs "totalitair" te noemen. (2)

* Dankzij de EU grondwet zal de EU regering haar beslissingen op kunnen leggen aan elke lidstaat en elke Europese burger, op ELK denkbaar gebied, of het nu op economische gebied is, politiek gebied, of op het gebied van de persoonlijke leefsfeer. De grondwet stelt zowiezo op al die gebieden talloze zaken vast die volkomen indruisen tegen wat gewoonlijk in een grondwet hoort te staan. (3)

* Het zal mogelijk zijn om demonstraties en stakingen te verbieden, onder diverse willekeurige voorwendsels, hoofdzakelijk met het excuus het economische "vrije verkeer" te moeten waarborgen. (4)

* Er zal mogen worden geschoten op demonstranten. (5)

* Mensen waarvan vermoed wordt dat ze "terrorist" zijn mogen worden geëxecuteerd, zonder dat daar een rechtszaak aan voorafgaat. (6)

* Een wettelijk minimum loon zal verleden tijd worden, langzaam maar zeker. De grondwet verbiedt uitdrukkelijk dat er een Europees wettelijk minimum loon vast wordt vastgesteld, waardoor het hoogstwaarschijnlijk is dat die van de lidstaten onderling lager en lager zullen worden. De grondwet stelt (ook) niet vast dat er op nationaal niveau een minimumloon dient te zijn. (7)

* Het zal (op den duur) mogelijk worden mensen te dwingen meer dan 40 uur per week te werken, tot aan maar liefst 65 uur per week (en wellicht meer!), zonder extra beloning die daarmee op een billijke wijze in verhouding staat. (8)

* Het zal mogelijk worden om kinderen full-time te laten werken vanaf hun 14e jaar, zij het onder bepaalde voorwaarden die echter vele onethische mogelijkheden voor exploitatie bieden. Ook jongere kinderen kunnen te werk worden gesteld, zij het onder extra voorwaarden, en zonder garanties te bieden voor een goede scholing. (9)

* De EU grondwet geeft aan grote bedrijven alle middelen om vrijwel ongehinderd door sociale wetgeving hun gang te gaan, en beperkt zich op sociaal gebied voornamelijk tot het vermijden van bepaalde excessen die zouden kunnen ontstaan van de kant van bedrijven, wellicht vooral met de bedoeling wantoestanden te vermijden die zouden kunnen ontstaan vanwege een massale volksopstand (alhoewel...). (10)

* In algemene zin kan worden gesteld dat de EU grondwet op Europees niveau de doelstellingen verwezenlijkt van het MAI (Multilteral Agreement on Investment) verdrag dat de World Trade organisatie in 1998 aangenomen probeerde te doen krijgen, en dat vrijspel zou hebben gegeven aan talloze wanpraktijken van bedrijven, op sociaal gebied, maar bijv. ook i.v.m. het milieu. (11)

* G.W. Bush heeft verklaard dat de voorgestelde grondwet een "positieve" ontwikkeling is. Het is volkomen begrijpelijk dat hij dat vind, aangezien er een economische wereldoorlog woedt, en deze grondwet het mogelijk maakt dat Amerikaanse bedrijven een ware economische "bezetting" tot stand brengen. Daar komt bij dat wat de buitenlandse politiek betreft de voorgestelde grondwet alle lidstaten verplicht zich te schikken naar het standpunt van de NATO, m.a.w. de VS, en dus Mr. Bush. We zien de nieuwe oorlogen uit naam van het Amerikaanse imperialisme al komen... (12)

* Sociale uitkeringen zullen niet meer door overheden worden beheerd, en zouden voor het merendeel kunnen verdwijnen, voor zover ze niet aan een vorm van particuliere verzekering zullen worden verbonden. In de grondwet wordt uitdrukkelijk NIET vastgesteld dat de overheden van de lidstaten de plicht hebben zorg te dragen dat er dankzij een billijk stelsel van sociale uitkeringen geen sociale en financiële misstanden ontstaan. (13)

* Het recht op abortus zou kunnen worden ingetrokken. (14)

* In veruit de meeste gevallen zal het overheden (of anders gezegd: "in burger verband") verboden zijn om zgn. "openbare" diensten te bieden, die over het algemeen absoluut noodzakelijk zijn voor een goede levensstandaard, en van onberispelijke kwaliteit dienen te zijn. Dankzij de liberalisering en privatisering die middels de grondwet worden opgelegd zullen die diensten worden geëxploiteerd met winstoogmerk, en zullen de kwaliteit en beschikbaarheid ervan steeds minder worden, hetgeen niet in het belang kan zijn van de bevolking, voor wie het beter is dat dergelijke diensten worden geboden door een organisatie die daar niet in het bijzonder winstgevend mee tracht te zijn, zoals het geval kan zijn voor energievoorziening, medische diensten, openbaar vervoer, de post, enz., enz... (in Nederland zijn enkele van deze diensten reeds geprivatiseerd). Overheden mogen alleen nog diensten bieden als er op geen enkele wijze winst mee kan worden gemaakt (in de stijl van de grondwet bewoording: als de markt de dienst niet "aanbied")... Alleen (particuliere) bedrijven zullen nog (potentieel) winstgevende diensten mogen aanbieden. Dit alles dankzij een ingewikkelde constructie van regels, die desalniettemin enkele uitzonderingen toelaten, maar dan enkel bij de gratie van het Europese Hof. (15)

* Verder zullen talloze subsidies (zoals voor wetenschappelijk onderzoek en kunst) verboden zijn, namens het waarborgen van een "eerlijke" concurrentie. (16)

* Ook al wordt de indruk gegeven dat vrijheid van meningsuiting gegarandeerd wordt, dankzij een obscure toevoeging die zeer moeilijk te vinden is in de tekst van de grondwet, zal het mogelijk zijn eenieder die de Europese regering onwelgevallig is de mond te snoeren, d.m.v. sancties, veroordelingen, en het in hechtenis zetten van personen. (17)

* De vrijheid van vergadering en vereniging wordt teniet gedaan door een toevoeging dat bepaalt dat het leger, de politie, of de regering die mogen verbieden, zonder opgave van reden... (18)

* De grondwet maakt het expliciet mogelijk om willekeurig mensen in hechtenis te zetten, ook al hebben ze geen misdaad gepleegd. Dit zal het geval zijn voor delinquente ("baldadige") jongeren, personen die men "geestesziek" acht (hetgeen in veruit de meeste gevallen gebaseerd zal zijn op volstrekt willekeurige en wetenschappelijk ongefundeerde principes - en wie zegt dat men politieke tegenstanders nooit eens "geestesziek" zal achten?), personen die alcoholist zijn of verslaafd aan "verdovende middelen", en zelfs landlopers (m.a.w. "daklozen"), die er uiteraard meer en meer zullen zijn dankzij het steeds harder wordende economische klimaat dat het resultaat zal zijn van dit verdrag. (19)

* Voeg daaraan toe dat het zal zijn toegestaan om gevangenen te doen werken zonder geldelijke compensatie, d.w.z. als slaven, en we hebben een waarlijk "Gulag nachtmerrie" scenario... (20)

* Namens het "beschermen" van de consument zal het mogelijk zijn talloze soorten en vormen van voeding te verbieden, ook al is er niet van bewezen dat ze schadelijk zijn (zal bijvoorbeeld het geval zijn voor bepaalde banaan soorten, zoals bepaald is in een Dienstenrichtlijn). (21)

* Het zal mogelijk zijn personen te verbieden zelf geheel vrijuit te kiezen om bepaalde alternatieve medische behandelingen te volgen, of legaal bepaalde voedingssupplementen (vitaminen, enzymen, mineralen, kruiden, e.d.) aan te schaffen, zelfs als het nut en de werking van die behandelwijzen en voedingssupplementen in de praktijk al ruim gebleken is, en niet is bewezen dat ze schadelijk zijn. Hiertoe zal vanaf 5 augustus a.s. al een Dienstenrichtlijn in werking treden... (22)

* Wat niet in de grondwet staat: het recht zelf te mogen beschikken over het eigen lichaam, hetgeen het mogelijk maakt dat medische behandelingen en medicatie op worden gelegd tegen de eigen wil. Wat wel in de grondwet staat: het is toegestaan mensen op te sluiten die vaccinatie weigeren (ook al zijn daar goede redenen voor). (23)

* Omwille van de "veiligheid" mogen overheden naar believen over eenieder's privégegevens beschikken, privé-gesprekken afluisteren, persoonlijke correspondentie (bijv. emails) bespioneren, enz... Ook dit wordt niet in de hoofdtekst vastgesteld, maar in een v.d. toevoegingen. Uit naam van "de veiligheid" kunnen (nieuwe) maatregelen door worden gevoerd op ELK denkbaar gebied, of het nu op economische gebied is, politiek gebied, of op het gebied van de persoonlijke leefsfeer. (24)

* En zo is er nog veel, en veel meer... hoofdzakelijk plichten, beperkingen en repressie voor de gewone burger, en vele vrijheden en rechten voor de (grote) bedrijven.

Deze grondwet is duidelijk een product van en voor de grote bedrijven en bezitters van grote vermogens, en gaat ten koste van de rechten en vrijheden van de individuele burger. Hoeveel stemmers en niet-stemmende EU burgers weten wie werkelijk de macht heeft in de Europese Unie? Het feit is dat voor de gewone burger het vrijwel volstrekt onbegrijpelijk is hoe bepaalde beslissingen werkelijk genomen worden, en wiens beslissing de doorslag geven.

De voorgestelde grondwet stelt de zaken zodanig vast dat het zo goed als uitgesloten is dat de EU ooit op waarlijk democratische wijze zal worden geregeerd, hetgeen natuurlijk de bedoeling ervan is. Dit komt omdat het voornamelijk de macht legt bij de Europese Commissie en de Raad van ministers, die beiden samengesteld worden door de REGERENDE partijen van de lidstaten, niet rechtstreeks gekozen worden, en niet een democratische representatieve weergave geven van de politieke samenstelling van de lidstaten (het is niet omdat in een lidstaat de christen democraten regeren, dat daarom ook elke burger in die staat christen democraat is). Verkiezingen kunnen met name door de economische machthebbers op tal van manieren worden gemanipuleerd (zie bijv. de vrijwel totale controle over de media en de propaganda voor de Europese grondwet die er het gevolg van is), en zo ook de samenstelling van de EU regering. (25)

Het Europese parlement (dat op zich wèl een behoorlijke weergave is van het Europese politieke landschap) heeft niet meer macht dan de gemiddelde stemmer bij het komende referendum. Ze mag niet meer doen dan "ja" of "nee" stemmen. Ze mag geen wetten voorstellen, ze mag leden van de Europese Commissie en de Raad van ministers geen sancties opleggen wanneer die zich misdragen, niets daarvan. In gewone democratische landen mogen ze dat wel.

En zei er iemand dat het mooiste voorbeeld dat deze grondwet democratische principes vastlegt, dat van de petitie mogelijkheid is? Welnu, die houdt enkel in dat als er MINSTENS 1 miljoen mensen (uit MINSTENS 7 verschillende landen) een handtekening zetten, de Europese Commissie bereid is KENNIS te nemen ervan, meer niet!!! Ze hoeft geen voorstellen over te nemen, nergens in te grijpen, geen actie te ondernemen, niets, en zelfs minder dan dàt! Meer nog, de petitie mag enkel een "uitnodiging" vormen aan de Commissie om de grondwet beter te doen TOEPASSEN, en het mag dus NIET gaan om een WIJZIGING ervan. Het is dus puur een artikel dat ertoe dient zand in de ogen te strooien, en gebruikt kan worden door opportunistische en demagogische politici.

Misschien is het beste voorbeeld dat de Europese grondwet fundamenteel anti-democratisch is, het ultieme argument waartoe de meest prominente "ja" stemmers hun toevlucht zoeken, dat stelt dat mocht de grondwet worden weggestemd, het dan onmogelijk zal zijn om erover te onderhandelen teneinde ze bij te stellen.

Maar hoezo.... géén onderhandelingen? Is er dus maar één, en één enkele keus: gehoorzamen? Drukt dàt niet het meest duidelijk uit hoezeer de Europese "samenwerking" failliet is? In ieder geval komt men er "eerlijk" voor uit...

Voor wie meer wil weten is het sterk aanbevolen om de TV eens (langer) uit te laten, en onderstaande artikelen te lezen.

Philior

2 Mei, 2005
Meest recente update: -
 

Référenties:

Verklaring afkortingen:

VGE = Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa (de artikelen waar naar verwezen wordt zijn niet per se de enige artikelen die op het betreffende onderwerp betrekking hebben)

"Valstrik" = artikel "Het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa: een valstrik..." door Philior, te vinden op http://3rddimension.online.fr/EU_verdrag_valstrik.htm

1. VGE art. I-6
2. Zie bijv. "Non au projet de traité constitutionnel européen" door J.C. Deroubaix, op http://www.legrandsoir.info/article.php3?id_article=2110, en "Une mauvaise Constitution qui révèle un secret cancer de notre démocratie" door É. Chouard, op http://etienne.chouard.free.fr/Europe/index.htm
3. Zie bijv. "Pour sauver l’Europe" door J.J. Chavigné, op http://www.legrandsoir.info/article.php3?id_article=2157, "Non au projet de traité constitutionnel européen" door J.C. Deroubaix, op http://www.legrandsoir.info/article.php3?id_article=2110, en "Valstrik"
4. VGE art. I-4; II-88; VGE Slotakte - A - Titel IV - art. 28; en zie bijv. "Pour sauver l’Europe" door J.J. Chavigné, op http://www.legrandsoir.info/article.php3?id_article=2157
5. VGE art. II-62; VGE Slotakte - A - Titel I - art. 2 - toel. nummer 3
6. ibid.
7. VGE art. III-210-2-a; III-209; en zie bijv. "Pour sauver l’Europe" door J.J. Chavigné, op http://www.legrandsoir.info/article.php3?id_article=2157
8. VGE art. II-91; de Dienstenrichtlijn 93/104 van 1993; en zie bijv. "Valstrik", en "Pour sauver l’Europe" door Jean-Jacques Chavigné, op http://www.legrandsoir.info/article.php3?id_article=2157
9. VGE art. II-92; VGE Slotakte - A - Titel IV - art. 32 - toel. ; Dienstenrichtlijn 94/33
10. Zie bijv. "Valstrik", en vele publicaties, teveel om hier op te noemen.
11. Zie bijv. "OMC - Union Européenne : abandon des matières de Singapour" door R.M. Jennar, op http://www.oxfamsol.be/fr/article.php3?id_article=0202, en "L'AMI, ennemi de la démocratie", op http://perso.wanadoo.fr/metasystems/AMI.html
12. Voir tous les articles du VGE établissant une politique libérale sans limites, dont certains mentionnés dans l'article; Voir art. I-41-1 en I-41-7 au sujet de l'alignement de la politique étrangère.
13. VGE art. II-96; en zie bijv. "Valstrik".
14. VGE art. II-62
15. VGE art. III-148; III-147-2; III-166; III-161; III-279; III-246; witboek van de Europese Commissie van mei 2004; (en ondanks art. III-162); en zie bijv. "Pourquoi, comment faut-il dire non à la Constitution européenne?" door P. Alliès, op http://www.revue-republicaine.org/spip/article.php3?id_article=0172, en diverses publications à http://hussonet.free.fr/autreuro.htm
16. VGE art. III-167
17. VGE art. II-71; VGE Slotakte - A - Titel II - art. 11 – toel.
18. VGE art. II-72; VGE Slotakte - A - Titel II - art. 12 – toel. nummer 2
19. VGE art. II-66; VGE Slotakte - A - Titel II - art. 6 – toel. nummer 1 b/e
20. VGE art. II-65; VGE Slotakte - A - Titel I - art. 5 – toel. nummer 1
21. VGE art. III-235; III-278-4; Dienstenrichtlijn 2257/94, waarin bepaald wordt dat elke banaan minstens 13,97cm lang en 2,69cm rond dient te zijn, en geen "abnormale" curve dient te hebben; Zie bijv. "EU's enlargement, a bureaucrat's delight" door R. Maddocks, à http://www.quebecoislibre.org/04/040715-6.htm; en zie bijv. http://www.kc3.co.uk/~dt/Food.htm
22. VGE art. III-235; III-278-4; en zie bijv. "Food Supplements Directive deemed invalid" op http://www.alliance-natural-health.org/index.cfm?action=news&ID=151
23. VGE art. II-66; VGE Slotakte - A - Titel II - art. 6 – toel. nummer 1 e
24. Privégegevens: VGE art. II-67-1; VGE Slotakte - A - Titel II - art. 7 – toel. nummer 2; Algemeen: VGE art. III-131, III-258, III-261, III-278, III-292, III-293, III-294, III-295
25. Zie bijv. "Une mauvaise Constitution qui révèle un secret cancer de notre démocratie" door É. Chouard, op http://etienne.chouard.free.fr/Europe/index.htm


Overige bronnen en handige links::

* The Biggest Secret Forum
Discusieer over het verdrag (en meer).

* http://3rddimension.online.fr/EU_verdrag_valstrik.htm
Uitgebreid artikel, met verwijzingen.

* http://vpro.react.nl/programma/tegenlicht/forum/list_message/9412
* http://www.katholieknieuwsblad.nl/dossier_eugrondwet.htm
* http://www.sp.nl/nieuws/actie/grondwet/faq.shtml
Enkele interessante Nederlandstalige artikelen.

* http://www.indymedia.ie/newswire.php?story_id=68243&print_page=true
Why The Left Should Oppose the EU Constitution.

* http://europa.eu.int/eur-lex/lex/JOHtml.do?uri=OJ:C:2004:310:SOM:NL:HTML
De complete tekst van de grondwet, zoals die op de site van de EU staat (klik op een v.d. buttons rechtsboven om van taal te veranderen).

* http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/droit_com/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/droit_com/index_fr.htm
De Dienstenrichtlijnen (Directives).


Franse links en bronnen:

* http://perso.wanadoo.fr/metasystems/Europe.html
* http://www.non-2005.org/index.php?action=article&id_article=148105
* http://etienne.chouard.free.fr/Europe/index.htm
* http://www.humanite.presse.fr/journal/2004-12-14/2004-12-14-452992
* http://www.legrandsoir.info/article.php3?id_article=2190
* http://www.legrandsoir.info/article.php3?id_article=2110
* http://www.legrandsoir.info/article.php3?id_article=2104
* http://www.legrandsoir.info/article.php3?id_article=2157
* http://solidaires.org/article2544.html
* http://www.truc.abri.org/article.php3?id_article=189
Plusieurs excellentes analyses et sources pour cet article. Lecture fortement recomandée pour d'avantage d'infos!

* http://hussonet.free.fr/autreuro.htm * http://www.non-2005.org
* http://www.nonsocialiste.fr
* http://www.informations-ouvrieres.presse.fr
Excellents sites pour le "non". Beaucoup d'infos.

* http://europa.eu.int/eur-lex/lex/JOHtml.do?uri=OJ:C:2004:310:SOM:NL:HTML
Le texte complet de la constitution proposée, sur le site de l'UE (fichiers PDF – Adobe Acrobat !). Il est possible de sélectionner une autre langue, utilisant les boutons en haut et à droite de la page.

* http://europa.eu.int/infonet/library/l/9433ce/fr.htm
Directive 94/33, relative à la protection des jeunes au travail.

* http://www.europschool.net/francais/rubriques/decouverte/institutions/print.html
Déscription de toutes les institutions de l'Union Européenne


 

Naar het begin van de pagina.


 


If you think that some essential info or link is missing on this page, please, let me know!Send page


Total amount of visits to this website:


Send this page to a friend!
Click here or on the ET.

If it's not automatically inserted in your message, please copy + paste this URL: http://3rdDimension.online.fr/ .
Send page


[ Home- Articles | Links]

http://3rdDimension.online.fr/


Copyright © 2002-2003 3rdDimension